Hoạt động Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phổi Trung Ương

Bệnh viện Phổi Trung Ương
Thứ ba, 10/11/2015 - 5:52:30 PM
Hội nghị Tổng kết công tác Đào tạo chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án 1816, 47/930 năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Ngày 19 tháng 1 năm 2016, tại Đảo Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác và đào tạo Chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án 1816 và Đề án 47, 930 năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016.