Bệnh viện Phổi Trung Ương
Thứ ba, 10/11/2015 - 5:52:30 PM

Cơ cấu tổ chức

Được đăng 20/06/2018

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM
 

  • Giám đốc Trung tâm:          PGS.TS. Vũ Xuân Phú

PGS.TS. Vũ Xuân Phú

  • Phó giám đốc Trung tâm:    TS. Hàn Trung Điền

                                              TS. Phạm Quang Tuệ

TS. Hàn Trung Điền

 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Quang Tuệ