Bệnh viện Phổi Trung Ương
Thứ ba, 10/11/2015 - 5:52:30 PM

Chức năng nhiệm vụ

Được đăng 20/06/2018

Chức năng: 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể và quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật chuyên ngành bệnh phổi và lao cho cán bộ, viên chức y tế các tuyến; quản lý, tổ chức các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại bệnh viện; chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về bệnh phổi và lao, thực hiện luân phiên luân chuyển cán bộ cho tuyến dưới.

Nhiệm vụ: 

Nâng cao năng lực và hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, viên chức của Bệnh viện Phổi Trung ương góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khám, chữa bệnh của hệ thống chuyên ngành bệnh phổi và bệnh lao.

Củng cố công tác tổ chức và thống nhất quản lý các hoạt động đào tạo tại bệnh viện để phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và các cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện.

Thống nhất và chuẩn hóa chương trình, tài liệu giảng dạy và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, viên chức y tế chuyên ngành bệnh phổi và lao các tuyến.

Chuẩn hóa công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện theo các qui định của pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện và Dự án phòng chống Lao Quốc gia.

Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, công tác chỉ đạo tuyến, kết hợp giữa chỉ đạo tuyến và đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho cán bộ tuyến dưới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.